image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetmelikler

Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2013 Resmi Gazete Sayısı:28669

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BÜYENARUM): Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Biyokütle, güneş, rüzgâr ve hidrolik enerji gibi fosil yakıtlara alternatif; yenilenebilir, çevre dostu, temiz enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak,

b) Ülke enerji açığının azaltılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılabilmesi konusunda çözüm önerileri üretmek,

c) Yenilenebilir enerji üretiminin özel sektör tarafından büyük ölçeklerde gerçekleştirilebilmesi için devlet tarafından sağlanacak teşvik ve desteklerin önemi konusunda karar vericileri bilgilendirmek,

ç) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapında potansiyellerini belirlemek, bu kaynaklardan yararlanarak enerji üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama yapmak, sürdürülebilir enerji üretimini teşvik etmek.

 

Merkezin çalışma alanları ve görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları ve görevleri şunlardır:

a) Küresel iklim değişimini yavaşlatıcı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak,

b) Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması için çalışmalar yapmak,

c) Biyoenerji üretiminde; enerji ormanlarının tesisi ve bakımı ile orman ve tarım işletmeciliği ürün ve artıklarından ısı, elektrik, pelet, biyoyakıt, biyoyağ, biyogaz, biyoetanol, biyometanol, odun kömürü gibi yeşil enerji üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi konularında araştırma yapmak, kamu ve özel sektöre uygulama aşamalarında destek olmak,

ç) Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji ve çevre ilişkileri konusunda araştırmalar yapmak,

d) Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli ve temiz enerji kaynakları ile sağlanabilmesi için projeler yürütmek,

e) Merkez ile teknokent ve sanayi işbirliği çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,

f) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel ve küresel bazdaki öneminin toplum ve karar vericiler tarafından yeterince algılanabilmesi için; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar ile televizyon programları düzenlemek,

g) Kamu ve özel kuruluşların ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelleri, kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda gereksinim duyduğu araştırmaları ve uygulamaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlararası koordinasyonu sağlamak,

ğ) Üniversitede yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve kamuoyunu yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek,

h) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arası işbirliğini sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

ı) Bartın ve çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

i) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantının gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu kurulu toplantıya çağırmak,

f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri etkinliklerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-22/2/2014-28921) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilen beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, enerji konusunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Bu üyelerin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve donanım

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

  

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6.6.2013

28669

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

       

22.02.2014

28921