image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon

BÜYENARUM’UN MİSYONU

 

Biyokütle, güneş, rüzgar ve hidrolik enerji gibi fosil yakıtlara alternatif; yenilenebilir, çevre dostu, temiz enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak, ülke enerji açığının azaltılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılabilmesi konusunda çözüm önerileri üretmektir.

BÜYENARUM’UN VİZYONU

  • Küresel iklim değişimini yavaşlatıcı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak,
  • Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojileri ülkemize kazandırmak,
  • Biyoenerji üretiminde; enerji ormanlarının tesisi ve bakımı ile orman ve tarım işletmeciliği ürün ve artıklarından ısı, elektrik, biyoyakıt ve odun peleti gibi yeşil enerji üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi konularında araştırma yapmak, kamu ve özel sektöre uygulama aşamalarında destek olmak,
  • Güneş, rüzgar ve hidrolik enerji konularında araştırma yapmak,
  • Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji ve çevre ilişkileri konusunda araştırmalar yapmak,
  • Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli temiz enerji kaynakları ile sağlanabilmesi için projeler üretmek,>
  • Üniversitede yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve kamuoyunu yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek,
  • Merkezimiz ile diğer merkezler ve üniversiteler arası işbirliğini sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,
  • Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır.